กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565