พันธกิจ
พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
    และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีด้วยชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ ด้วยชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  ตามศาสตร์พระราชา
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างต่อเนื่อง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างต่อเนื่อง