กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเกตุวดี บุญเปีย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0870050576
อีเมล์ : ketwadee.boon@sawi.ac.th

นางพันธ์ทิพย์ จิตร์ไพศาลศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
เบอร์โทร : 0815693634
อีเมล์ : pantip@sawi.ac.th

นางสาวสุขุมาภรณ์ กุณฑล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : 0861046344
อีเมล์ : sukhumaporn@sawi.ac.th

นางสาวพรรณวิลาส อยู่ถาวร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0859304250
อีเมล์ : panvilas@sawi.ac.th

นางสาวปรียาภรณ์ ขวัญราช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0811982887
อีเมล์ : preeyaphon@sawi.ac.th

นางสาวนรีรัตน์ เพชรโชติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
เบอร์โทร : 0848579755
อีเมล์ : nareerat@sawi.ac.th

นางสาวรัตติการณ์ จันทร์แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0907934654
อีเมล์ : rattikan@sawi.ac.th

นางสาวสุดารัตน์ เสนสิงห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เบอร์โทร : 0915242609
อีเมล์ : sudarat.sensing@sawi.ac.th

นางสาวใจพิเศษ วิเศษสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0625241563
อีเมล์ : jaipiset.wisetsit@sawi.ac.th