กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุพร ตักศิลา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0840574599
อีเมล์ : yuporn@sawi.ac.th

นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0887530047
อีเมล์ : pimnapat@sawi.ac.th

นางพวงเพ็ญ ดำอุดม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เบอร์โทร : 0869436688
อีเมล์ : puangpen@sawi.ac.th

นางสุรีย์พร รินสกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0835919528
อีเมล์ : sureepron@sawi.ac.th

นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0808828865
อีเมล์ : savika@sawi.ac.th

นายกิตติพงศ์ พาหะมาก
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0805424827
อีเมล์ : kittipong@sawi.ac.th

นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0816543912
อีเมล์ : benjawan@sawi.ac.th

นางศิโรรัตน์ เปรมไธสง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0808203486
อีเมล์ : sirorat@sawi.ac.th

นางสาวปิยมาภรณ์ รักษ์รอด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0918218195
อีเมล์ : piyamaphon@sawi.ac.th

นางสาวเนมิกา กังวานสุระ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0970963324

นางวรรณธิสา ตันติทัตต์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0892053729
อีเมล์ : wanthisa@sawi.ac.th

นางสาวนันทพร เทียบทัน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0862948015
อีเมล์ : nantaporn@sawi.ac.th

นางสาวสุพรรณี ตระหง่าน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0914694964
อีเมล์ : krusupanny@sawi.ac.th

นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0856797287
อีเมล์ : krupimmas@sawi.ac.th

นางสาวสุพิชา บุญยกิจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0921295294
อีเมล์ : suphicha@sawi.ac.th

นางสาวปิยะนุช พะลัง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0830610827
อีเมล์ : piyanut@sawi.ac.th

นางสาวภัทราภรณ์ ทองชำนาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0925562541
อีเมล์ : pattarphon.thong@sawi.ac.th

นางสาวเพียงพร พุ่มกะเนาว์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0946980329
อีเมล์ : piangphon@sawi.ac.th