กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสมใจ ช่วงสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0873414787
อีเมล์ : somjai@sawi.ac.th

นายจักรพันธ์ เสนีย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0835022845
อีเมล์ : jakkapun@sawi.ac.th

นายเอกลักษณ์ ศรีเปารยะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เบอร์โทร : 0817378974
อีเมล์ : eakkaluk@sawi.ac.th

นายพงศักดิ์ สายแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 0807030626
อีเมล์ : pongsak@sawi.ac.th