กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาระกร กองยอด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0848614450
อีเมล์ : sarakorn@sawi.ac.th

นางปิยะนุช เมืองอุดม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0879792346
อีเมล์ : piyanutmuang@sawi.ac.th

นายภูริพัฒน์ แก้วบุญจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
เบอร์โทร : 0810888201
อีเมล์ : phuripa@sawi.ac.th

นางสุพรรณนิการ์ แก้วบุญจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0959311416​
อีเมล์ : supannika@sawi.ac.th

นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0805324515
อีเมล์ : mattaneeya.payakkawan@sawi.ac.th

นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0872709139
อีเมล์ : pantira@sawi.ac.th

นางสาวลักขณา ย่องเส้ง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0896999106
อีเมล์ : lakana@sawi.ac.th

นายนัทธี เกตุอักษร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0814163691
อีเมล์ : natthee@sawi.ac.th

นางสาวธันยพัฒน์ ธนะบวรเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0872726686
อีเมล์ : thanyaphat@sawi.ac.th

นางสาวจรัสศรี จิตริ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
เบอร์โทร : 0817639481
อีเมล์ : jaratsee@sawi.ac.th

นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0654425990
อีเมล์ : supranee@sawi.ac.th

นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0800744729
อีเมล์ : pimchanok.thammanee@sawi.ac.th