ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน :    สวีวิทยา
สถานที่ตั้ง   :    เลขที่ 597 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86130
สังกัด         :    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
                       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อที่         :     16 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา
โทรศัพท์    :     077 - 531217
โทรสาร      :     077 - 531811
E – mail    :     sawiwitaya@sawi.ac.th
Website    :     www.sawi.ac.th

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

          โรงเรียนสวีวิทยา เดิมชื่อว่า “โรงเรียนสวีควนสีแท” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 ไม่มีอาคารเรียนถาวร ได้ใช้ศาลาโรงฉันของวัดโพธิเกษตรเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในปีแรกมีนักเรียนจํานวน 40 คน มีนายเจริญ พรหมหาญ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2504   ผู้ปกครอง พ่อค้า ประชาชน ได้บริจาคเงิน และแรงงานสร้างอาคารเรียน
พ.ศ. 2505   ย้ายจากวัดโพธิเกษตร มาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน เลขที่ 597 หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
พ.ศ. 2506   ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 40,000 บาท และเงินสมทบจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
                  สร้างอาคาร 1 หลัง เป็นอาคารไม้ สองชั้น 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2509   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมในชนบท “ค.ม.ช.” รุ่นที่ 3 ได้รับงบประมาณสร้าง
                  อาคารโรงฝึกงาน และอาคารคหกรรม
พ.ศ. 2511    ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนสวีควนสีแท” เป็น “โรงเรียนสวีวิทยา”
พ.ศ. 2512   ผู้ปกครองนักเรียน ซื้อที่ดินข้างโรงเรียนบริจาคให้อีก 4 ไร่ เพื่อขยายบริเวณของ โรงเรียนออกไปตาม
                  สภาพการขยายตัวของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น รวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น 15 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา
พ.ศ. 2520   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.6
                  โดยนักเรียนทั้งหมดเดินทางไป-กลับ
พ.ศ. 2525   ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
พ.ศ. 2542   ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พ.ศ. 2544   ได้รับโล่โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2549   ผ่านการประเมิน “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549
พ.ศ. 2549   ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
                  (องค์การมหาชน)  ในระดับ ดี
พ.ศ. 2553   โรงเรียนเปิดโครงการสอน 2 ภาษา EIS (English for Integrate Study)
พ.ศ. 2554   คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างหอประชุมใหญ่เพิ่มเติม
                  ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่เพิ่ม เป็น 16 ไร่  2 งาน  20 ตารางวา     
พ.ศ. 2555   ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
                   มหาชน) ในระดับดี
พ.ศ. 2556   คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างหอประชุมใหญ่เพิ่มเติม
                   ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่เพิ่ม เป็น 16 ไร่  3 งาน  91 ตารางวา
พ.ศ. 2557   ได้รับโล่รางวัลที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
                   เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ   เมื่อวันที่
                   7 พฤษภาคม 2558
พ.ศ. 2559   ได้รับมอบอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

 

            โรงเรียนสวีวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 63 ปี มีผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว 16 คน ปัจจุบันมี นายไกรวัลย์  สังฆะสา เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 53 ห้องเรียน มีโครงสร้างการจัดชั้นเรียนเป็น 10-10-10 / 8-8-7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เปิดห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน   3 ห้อง คือ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 2/1, 3/1 ห้องเรียน MEP จำนวน 3 ห้อง คือ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2, 2/2 และ3/2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเป็น 4 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทย์ - คณิต แผนการเรียนภาษา - คณิต แผนการเรียนศิลป์ - จีน และแผนการเรียนภาษา - สังคม โดยเปิดเป็นห้องเรียน     ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 ห้องเรียน คือ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1 และ 6/1

            โรงเรียนสวีวิทยามีบรรยากาศอันร่มรื่นและ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน หลักสูตรเน้นทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถด้านภาษา อาชีพ เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ โครงงาน ส่งเสริมความเป็นเลิศระดับประเทศในทุก ๆ ด้าน เน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี มีการประสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ คือ นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยความสามารถของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร ที่มีคุณภาพ จึงทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง ผลงานได้รับการกล่าวขาน บวกกับปัจจัยเสริมที่เป็นแรงสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่น ส่งผลให้ศิษย์ของโรงเรียนสวีวิทยา จบการศึกษาออกสู่โลกกว้างอย่างกล้าแกร่ง ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนดีที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติจำนวนมาก