ลูกจ้างชั่วคราว

นางตวงรัตน์ ผลพฤกษา
พนักงานบริการ

นางวาริน ทัพสงค์
พนักงานบริการ

นางสาวฐิติรัตน์ สอนวิสัย
พนักงานบริการ

นางรัญชิดา จีระมนต์
พนักงานบริการ

นางนงลักษณ์ จำเดิม
พนักงานบริการ

นายวิเชียร พรหมประสาท
พนักงานบริการ

นายสุรศักดิ์ จำเดิม
พนักงานบริการ

นายเหิม ชนะ
ยาม