คณะผู้บริหาร

นายไกรวัลย์ สังฆะสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862682486
อีเมล์ : kraiwan.s@sawi.ac.th

นายทนง ชีวะประไพ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0912140461
อีเมล์ : tanong.cheewapraphai@sawi.ac.th

นายชาญชัย ผลอุบัติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0809368846
อีเมล์ : chanchai.phon-ubud@sawi.ac.th

นายกำพล ชุ่มจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0817770649
อีเมล์ : kampol.chumjun@sawi.ac.th

นางสาวจุไรรัตน์ อ่อนมุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
เบอร์โทร : 0952871551
อีเมล์ : jurairat.onmuk@sawi.ac.th