กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกาญจนี แก้ววิจิตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0846320809
อีเมล์ : kanchanee@sawi.ac.th

นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0897272300
อีเมล์ : suganya@sawi.ac.th

นางสาวจตุพร สิ้นทุกข์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0993083399
อีเมล์ : jatuporn@sawi.ac.th

นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0862726269
อีเมล์ : phanlapha@sawi.ac.th

นายอนุวัตร ทองช่างเหล็ก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0944840480
อีเมล์ : anuwat@sawi.ac.th

นางวนิตา เกตศิริวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
เบอร์โทร : 0805350165
อีเมล์ : wanita@sawi.ac.th

นายอุดม หมุนนุ้ย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0846620767
อีเมล์ : udom@sawi.ac.th

นายวรกร เกตุสถิตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0819429660
อีเมล์ : worakorn@sawi.ac.th

นางสาววรัญญา แดงสนิท
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0966460459
อีเมล์ : waranya@sawi.ac.th

นางภัสติญา มานะมโนรถ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0801596651
อีเมล์ : pattiya@sawi.ac.th

นางสาวมาริสา มณีใส
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0801370534
อีเมล์ : mariesa@sawi.ac.th

นางนลินี สอนสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0935820338
อีเมล์ : nalinee@sawi.ac.th

นายพงศกร ยังสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0850695325
อีเมล์ : pongsakon@sawi.ac.th

นางสาวขวัญจิรา สวัสดิ์พงศ์พันธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0835593228
อีเมล์ : kwanchira@sawi.ac.th

นางสาวจีราพร ครุชฉิม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0955568849
อีเมล์ : jeeraporn@sawi.ac.th