เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวอรุณี เมืองแดง
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวลัดดา ทองสกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานทะเบียน-วัดผล

นางสาวพิชารัฐ ห้วงจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งบประมาณ สพฐ.)

นางสาวธันวดี หีตนาคราม
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

นางธนัญญา อทิตยกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางสาวฤทัยรัตน์ วงษ์จีน
เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวพัสตราภรณ์ นาคชาติ
เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวขจิตา เรืองคง
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน