กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอารีรัตน์ สุขจิตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0628215019
อีเมล์ : areerat@sawi.ac.th

นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0872394684

นางจิรฐา มาพะเนาว์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
เบอร์โทร : 0615499447
อีเมล์ : jiratha@sawi.ac.th

นางสาวจิราวรรณ สุขสว่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
เบอร์โทร : 0926322557
อีเมล์ : jirawan.suk@sawi.ac.th