กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเบญจพร อุชุภาพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0912271683
อีเมล์ : benjaporn@sawi.ac.th

นายสมชาย แก้วนาค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
เบอร์โทร : 0866827672
อีเมล์ : somchaikaew@sawi.ac.th

นายคฑาวุธ บัวดิษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0872874340
อีเมล์ : katawut@sawi.ac.th

นางมณีรัตน์ ศิริมาศ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0878953050
อีเมล์ : maneerat.sirimat@sawi.ac.th

นางสาวนิภารัตน์ รักษ์พรหม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0874734317
อีเมล์ : niparat@sawi.ac.th

นายเกียรติภูมิ เทพวาที
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0874745985
อีเมล์ : kiartipoom@sawi.ac.th

นายกฤษณจักร แต่งเลี่ยน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0810848470
อีเมล์ : krissanajuk@sawi.ac.th

นายเสกสรร สมแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0612822187
อีเมล์ : Seksan.somsang@sawi.ac.th