ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 424ล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนสวีวิทยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..