ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนสวีวิทยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 8,880,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 40 ปี สวีวิทย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 17,000,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 58 ปี สวีวิทย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 19,368,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 662,400.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมใหญ่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 2,000,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 780,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 2,826,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2500
งบประมาณ : 50,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 80,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามหญ้าเทียม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 2,070,450.00
เพิ่มเติม..