ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ พรหมหาญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2501-2504
ชื่อ-นามสกุล : นายนัด เสลาอนันต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504-2511
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ ผุดเพชรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2512-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาน ธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาส วงศ์สุวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายยืนยง กลิ่นรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ มนตลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย พืชผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดเจียม ธนะไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน บุญเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร พลสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจรวย พิมาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรวัลย์ สังฆะสา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน