ลูกจ้างประจำ

นายชำนิ ขำสวี
พนักงานขับรถ

นายอุดม ทัพสงค์
ช่างไม้

นายณรงค์ จำเดิม
ช่างไม้