ลูกจ้างประจำ

นายอุดม ทัพสงค์
ช่างไม้

นายชำนิ ขำสวี
พนักงานขับรถ

นายณรงค์ จำเดิม
ช่างไม้