หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พว.)
2. ห้องเรียนพิเศษโครงการ Mini English Program (MEP)
3. ห้องเรียนทั่วไป

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พว.)
2. ห้องเรียนทั่วไป  
    2.1 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
    2.2 
แผนการเรียน ศิลป์-คณิต
    2.3 
แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน
    2.4 
แผนการเรียน ศิลป์-สังคม