กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปุณภัช ไพบูลย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0862683416
อีเมล์ : punnapat.paiboon@sawi.ac.th

นางพรรณี พรหมเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
เบอร์โทร : 0835517778
อีเมล์ : punnee@sawi.ac.th

นางจุฑารัตน์ เจริญสุข
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0887530815
อีเมล์ : chutharat@sawi.ac.th

นางมณีวรรณ วงค์ลาศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0819588755
อีเมล์ : wonglas@sawi.ac.th

นายวิชัย ดีสมุทร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0872739149
อีเมล์ : wichai@sawi.ac.th

นางสาวกนกกาญจน์ นิ่งราวี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0953359114
อีเมล์ : kanokkarn@sawi.ac.th

นางสาวอรุณวดี นาคสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0816582570
อีเมล์ : arunwadee@sawi.ac.th

นางกัญฐนาถ นาคศิริ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0918202882
อีเมล์ : kantanath@sawi.ac.th

นายธนา เทพวารินทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0989625944
อีเมล์ : thana@sawi.ac.th

นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศิริ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0993044371
อีเมล์ : suphattra@sawi.ac.th

นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0945466144
อีเมล์ : sisakaw@sawi.ac.th

นางสาวอัจฉรา นุ่นชูผล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0824179832
อีเมล์ : atchara@sawi.ac.th

นางสาวกิตติยากร เสนาการ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0903144309
อีเมล์ : kitiyakorn@sawi.ac.th

นางสาวกันยนา น้อยกำเนิด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : kanyana@sawi.ac.th

นายบุญพิทักษ์ รสสุคนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0846275383
อีเมล์ : boonphithuk@sawi.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ลิ่มวนิชกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
เบอร์โทร : 0949636623
อีเมล์ : kanokwan@sawi.ac.th