วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

"มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันทักษะในศตวรรษที่ 21
เพื่อชีวิตวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"