สายงานผู้บริหาร
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนสวีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.21 KB
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.13 KB
การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่านด้วยระบบดิจิทัล 4.0
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.21 KB