หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document การให้คุณและให้โทษ และการสร้างขวัญและกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 948.88 KB
Adobe Acrobat Document สรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB