กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542-ฉ.2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542ฉ.3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562-ฉ.4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.24 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.47 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ฯ2556   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.23 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.24 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.24 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 898.85 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 ฉบับที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.51 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ฉบับที่ 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 ฉบับที่ 4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.02 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.9 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.24 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.7 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.36 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.73 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB