โทรศัพท์ภายใน โรงเรียนสวีวิทยา

ห้อง
เบอร์ภายใน
ธุรการ
101
วัดผล
102
ห้องสมุด
103
พยาบาล
104
บริการ
105
ภาษาอังกฤษ
106
สังคม
107
ภาษาไทย
108
คณิตศาสตร์
109
พลานามัย
110
สวัสดิการ
111
ดุริยางค์
112
คหกรรม , อุตฯ
113
แนะแนว
114
วิทยาศาสตร์
115
ผู้อำนวยการ
116
คอมพิวเตอร์
117
ปกครอง
118
ประชาสัมพันธ์
119
ดนตรีไทย
120
ห้องโสตฯ
121
นาฎศิลป์
122
วิชาการ
123
ชุมชน
124