ายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปี ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม
1/1 19 30 49 2/1 13 36 49 3/1 8 40 48 4/1 19 28 47 5/1 10 36 46 6/1 7 31 38
1/2 17 32 49 2/2 16 32 48 3/2 11 37 48 4/2 14 32 46 5/2 12 27 39 6/2 14 26 40
1/3 25 23 48 2/3 27 20 47 3/3 23 19 42 4/3 10 36 46 5/3 13 31 44 6/3 13 29 42
1/4 25 23 48 2/4 23 21 44 3/4 20 23 43 4/4 12 26 38 5/4 12 14 26 6/4 18 14 32
1/5 26 22 48 2/5 22 23 45 3/5 19 25 44 4/5 13 19 32 5/5 14 16 30 6/5 8 18 26
1/6 26 21 47 2/6 23 23 46 3/6 18 23 41 4/6 17 13 30 5/6 10 14 24 6/6 12 14 26
1/7 25 22 47 2/7 24 24 48 3/7 16 22 38 4/7 13 13 26 5/7 9 17 26 6/7 12 10 22
1/8 25 22 47 2/8 23 23 46 3/8 11 20 31         5/8 8 18 26        
1/9 6 17 23 2/9 10 14 24 3/9 12 21 33                        
                                               
รวมม.1 194 212 406 รวมม.2 181 216 397 รวมม.3 138 230 368 รวมม.4 98 167 265 รวมม.5 88 173 261 รวมม.6 84 142 226

รวมนักเรียน     1,923    คน

ข้อมูล มิ.ย. 57