สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน มีลักษณะเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยประกอบด้วย
      ตรงกลางมีอักษร "สว" แทนคำว่า โรงเรียนสวีวิทยา
      ลายรอบตัวอักษรมีลักษณะคล้ายดอกมะพร้าว หมายถึง อำเภอสวี มีมะพร้าวจำนวนมาก
      ปลายยอดมีเลข "๕" หมายถึง โรงเรียนมัธยมลำดับที่ 5 ของจังหวัดชุมพร
      ส่วนล่างของตราประจำโรงเรียน เป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน "วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ"