ปีการศึกษา 2561      
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6