โรงเรียนสวีวิทยาเดิมชื่อว่า "โรงเรียนสวีควนสีแท" ตั้งแต่เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ไม่มีอาคารเรียนถาวร ได้ใช้ศาลาโรงฉัน ของวัดโพธิเกษตร เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในปีแรกมีนักเรียนจำนวน 40 คน โดยมี นายเจริญ พรหมหาญ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2504 ผู้ปกครอง พ่อค้า ประชาชน ได้บริจาคเงิน และแรงงานสร้างอาคารเรียน
พ.ศ. 2505 ได้ย้ายจากวัดโพธิเกษตร มาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 40,000 บาท และเงินสมทบทุนจาก ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
  สร้างอาคาร 1 หลัง เป็นอาคารไม้สองชั้น 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2509 ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมในชนบท" ค.ม.ช. รุ่นที่ 3 
  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน และอาคารคหกรรม
พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนสวีควนสีแท" เป็น "โรงเรียนสวีวิทยา"
พ.ศ. 2512 ผู้ปกครองนักเรียนซื้อที่ดินข้างโรงเรียนบริจาคให้อีก 4 ไร่ เพื่อขยายบริเวณของโรงเรียนออกไป
โรงเรียนสวีวิทยา ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด   ตามสภาพการขยายตัวของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
15 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  พ.ศ. 2525 ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
  พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  พ.ศ. 2546 รางวัลยอดเยี่ยม การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา รักการอ่านสานสู่ฝัน
  พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน"
  พ.ศ. 2553 ได้เปิดหลักสูตร "EIS : English for Integrated Studies"
  พ.ศ. 2555 ได้รับคัดเลือกเป็น "สถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัล "การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ระดับประเทศ
  พ.ศ. 2561 ได้เปิดหลักสูตร "MEP : Mini English Program"