1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคำนิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต และมีวิจารณญาณ
    ในการใช้เทคโนโลยี
  2. ผู้เรียนมีความรู้และคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลสอบวัดระดับชาติ มีความพร้อมในการศึกษาต่อ
    และการทำงาน
  3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
    และเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. โรงเรียนเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีเครือข่ายบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และยึดหลักธรรมาภิบาล
  6. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการวิจัย เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
  8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม และระบบสนันสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     
     
 
    ความรู้ดีมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
     
     
 
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพ
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล