ลำดับที่   ผู้บริหาร ปี พ.ศ.  
    1.   นายเจริญ พรหมหาญ 2501-2504  
    2.   นายนัด เสลาอนันต์ 2504-2511  
    3.   นายนรินทร์ ผุดเพชรแก้ว 2512-2524  
    4.   นายสนาน ธรรมวุฒิ 2524-2527  
    5.   นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์ 2527-2528  
    6.   นายวิลาส วงศ์สุวัฒน์ 2528-2533  
    7.   นายยืนยง กลิ่นรัตน์ 2533-2535  
    8.   นายโสภณ มนตลักษณ์ 2535-2542  
    9.   นายอำนวย พืชผล 2542-2547  
    10.   นายสุดเจียม ธนะไชย 2547-2548  
    11.   นายสุชิน บุญเพ็ญ 2549-2554  
    12.   นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์ 2554-2555  
    13.   นายจันทร พลสิงห์ 2555-2557  
    14.   นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ 2557-ปัจจุบัน