องค์การสนับสนุนการศึกษา
คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา

นายทรงศักดิ์  ภาษวดล

ประธานกรรมการ

นายณัฐพล  ใจสะอาด

รองประธานคนที่ 1

นาวาเอกอภิชัย  ชารีรักษ์

รองประธานคนที่ 2

นางจันทนา  ศรีทองทิม

เหรัญญิก

นางวรรณาพร อยู่สุข

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางนวพรรณ  แก้วนาโพธิ์

ประชาสัมพันธ์

นายสานนท์  มณทิพย์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางชลาลักษณ์  ทองย้อย

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวตระการ  ปัญจางคกุล

ปฏิคม

นางอุไรวรรณ  สมตน

ผู้ช่วยปฏิคม

นายเสริม  พัทบุรี

ผู้ช่วยปฏิคม

นางวันเพ็ญ  จินตลิขิตดี

ฝ่ายหาทุน

นายอนันต์  วัฒนไชย

ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน

นายสมจิตร  เหล่าสุข

กรรมการ

นายสุวัฒน์  รอดนาโพธิ์

กรรมการ

นางอุไร  ไทยเจริญ

กรรมการ

นายมนูญ  ชนะ

กรรมการ

นางจีรภา  วัฒนไชย

กรรมการ

นายฉัตรชัย  ยุวพันธ์

กรรมการ

นางละออง  อทิตยกุล

กรรมการ

นางอุษา  สุวรรณศักดิ์

กรรมการ

นายอภิรักษ์  ศรีพรหม

กรรมการ

นายนิยม  แจ้งอนันต์

กรรมการ

นายจันทร  พลสิงห์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจรรยา  ทองศิริ

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ