องค์การสนับสนุนการศึกษา
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวีวิทยา

นายบำรุง  อุชุภาพ

นายกสมาคมฯ

นายสำรวจ ถนอมศักดิ์

อุปนายกฯ คนที่ 1

นางจารี  บุญญากาศ

อุปนายกฯ คนที่ 2

นายฉัตรชัย  ยุวพันธ์

เลขานุการ

นางวไลภรณ์  นวลสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางวรรณาพร อยู่สุข

เหรัญญิก

นายเจษฎา  ตันสิทธิเวช

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางคนึงนิจ ยุวพันธ์
นายทะเบียน

นางวรวรรณ บุญสวัสดิ์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางพรพิมล อุดมชัยเสถียร
ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ แจ้งอนันต์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางวันทนี  พลธสูร

ปฏิคม

นางชลาลักษณ์  ทองย้อย

ผู้ช่วยปฏิคม