รายชื่อเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวีวิทยา
รายชื่อ
ตำแหน่ง

นายสุริยันห์ สุขหลังสวน

ประธานกรรมการ

นางขนิษฐา ทองเนื้อนวล

รองประธานกรรมการ

นางคำเที่ยง พรหมน้อย

รองประธานกรรมการ

นางสาวยุพา ทองนาโพธิ์

กรรมการ

นายอติโรจน์ เปลี่ยนศรีชัย

กรรมการ

นายชาตรี อ้นโตน

กรรมการ

นายมานิตย์ พรหมสวัสดิ์

กรรมการ

นายสมาน คงแสงแก้ว

กรรมการ

นายสมชาย แก้วเจริญ

กรรมการ

นายสารัช เกิดกุลรัตน์

กรรมการ

นางอรวรรณ บุพโก

กรรมการ

นางนันทนา นอกสายออ

กรรมการ

นางกุหลาบ คำยอด

กรรมการ

นายโกสิทธิ์ เชื้อจีน

กรรมการ

นางจริยา วัชรานนท์

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนมีหน้าที่ดังนี้


     -  กำกับติดตามดูแลลูกนักเรียนในด้านการเรียนและพฤติกรรม

     -   ร่วมปรับปรุงแก้ไขทางด้านพฤติกรรมและการเรียน   

     - ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ให้ลูกนักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของนักเรียน

     - ร่วมรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน

     - ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน