องค์การสนับสนุนการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวีวิทยา

นายสมศักดิ์ โรจนพนัส

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

นายสมชาย สังข์ดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวจรรยา ทองศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายประยูร ชนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายสง่า ศรีภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายสมศักดิ์ ศรัณวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสุจิตรา อุสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายธนิต พ่วงแม่กลอง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

นายสุริยันห์ สุขหลังสวน

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

กรรมการ

นายไชยพงษ์ ทองคำ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

นายสุรชัย แดงละอุ่น

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นายฉัตรชัย ยุวพันธ์

ผู้แทนครู

กรรมการ

พระครูจันทรปัญ โญภาส

ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

นายสมศักดิ์ เสาหงส์

ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

นายสำรวจ ถนอมศักดิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ