โรงเรียนสวีวิทยามีเนื้อที่

15 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา

โรงเรียนสวีวิทยา

โรงเรียนสวีวิทยาเดิมชื่อว่า " โรงเรียนสวีควนสีแท " ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 ไม่มีอาคารเรียนถาวร ได้ใช้ศาลาโรงฉันของวัดโพธิเกษตรเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในปีแรกมีนักเรียนจำนวน 40 คน โดยมี นายเจริญ พรหมหาญ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2504 ผู้ปกครองพ่อค้าประชาชน ได้บริจาคเงิน และแรงงานสร้างอาคารเรียน
พ.ศ. 2505 ได้ย้ายจากวัดโพธิเกษตร มาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 40,000 บาท และเงินสมทบทุนจาก ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนสร้างอาคาร 1 หลัง เป็นอาคารไม้สองชั้น 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2509 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมในชนบท " ค.ม.ช. รุ่นที่ 3 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน และอาคารคหกรรม
พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนชื่อจาก " โรงเรียนสวีควนสีแท " เป็น " โรงเรียนสวีวิทยา "
พ.ศ. 2512 ผู้ปกครองนักเรียนซื้อที่ดินข้างโรงเรียนบริจาคให้อีก 4 ไร่ เพื่อขยายบริเวณของโรงเรียนออกไป ตามสภาพการขยายตัวของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

       ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 597 ม. 5 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร 86130 โทร. 077-531217 <เบอร์โทรภายใน>

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน มีลักษณะเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยประกอบด้วย
ตรงกลางมีอักษร " ส ว" แทนคำว่า โรงเรียนสวีวิทยา ลายรอบตัวอักษรมีลักษณะคล้ายดอกมะพร้าว
หมายถึง อำเภอสวี มีมะพร้าวมาก ปลายยอดมีเลข " 5 " ซึ่งหมายถึงโรงเรียนมัธยมลำดับที่ 5 ของจังหวัดชุมพร
ส่วนล่างของตราประจำโรงเรียน เป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน "วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ"

สีประจำโรงเรียน ม่วง - เหลือง
" ม่วง " หมายถึง สีที่แสดงถึงความร่มรื่น ร่มเย็น
" เหลือง " หมายถึง สีที่แสดงถึงแสงสว่างดุจดวงประทีปแห่งการศึกษาเล่าเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)โรงเรียนสวีวิทยา
โรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล

ปรัชญา : ความรู้ดี มีวินัย มีน้ำใจ พลานามัยสมชูรณ์

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความรู้ตามมาตรฐานที่สูงขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบการจัการสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
4. ส่งเสริมให้ชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ