ห้องสมุดโรงเรียนสวีวิทยา - -

                   

Libraly News

ขอแสดงความยินดี
นางสาวศศิธร วงศ์ทรัพย์ทวี
นักเรียน "รักการอ่าน ยอดเยี่ยม
จากกิจกรรม "รักการอ่าน ยอดเยี่ยม"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

ห้องสมุดมีความภาคภูมิใจ
กับโครงการ เล่มโปรด Book Club
ที่ อ. ชลาลักษณ์ ทองย้อย
ได้รับเกียรติบัตรจาก บริษัท
นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เป็นบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการยอดเยี่ยม
ประจำปีการศึกษา 2547
----------------------
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
"รักการอ่าน สานสู่ฝัน"
ในปีแห่งการส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ 2546
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 48 พรรษา
สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน
ระดับมัธยมศึกษา


จากบรรณารักษ์

 

อ.ชลาลักษณ์ ทองย้อย
บรรณารักษ์ และหัวหน้างานห้องสมุด

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียกกันว่า ไอที (IT) ได้มามีบทบาทอย่างกว้างขวาง ในการดำเนินชีวิต
      ห้องสมุด ในฐานะเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศ
ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
จึงได้พัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
บริการ และบรรยากาศภายในห้องสมุด ซึ่งแบ่งเป็น
สัดส่วน ชั้นบน เป็นการบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์
วารสาร และวารสารล่วงเวลา ส่วนชั้นล่างเป็นการ
บริการหนังสืออ้างอิง ห้องสมุดเสียงที่บริการ
อินเตอร์เน็ต ซีดี-รอม และ วีซีดี เพื่อการศึกษา
      ห้องสมุดสวีวิทยาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา
07.00 น. - 16.30 น. จุดเด่นที่สำคัญของห้องสมุด
ก็คือการส่งเสริมการอ่าน การจัดกิจกรรมรักการอ่าน
อย่างหลากหลาย และขณะนี้กำลังดำเนินการในการ
บริการระบบบาร์โค๊ด
      ความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องสมุดของเรา
บริการความรู้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนโดยเฉพาะเป็นแหล่งสืบค้นของผู้ที่เรียนระบบ
ปริญญาตรี และปริญญาโท จะเห็นได้ว่าห้องสมุดของเรานั้นมีความหลากหลาย
และความทันสมัยของข้อมูล การพัฒนาของห้องสมุดจะต้องก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
              ชลาลักษณ์ ทองย้อย
หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนสวีวิทยา

ปฎิทินกิจกรรม

 

ห้องสมุดยุค IT

ห้องสมุด ปี 48 มีการปรับปรุง
ระบบการบริหารงานห้องสมุด ระบบ บาร์โค๊ด บริหาร
งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เก็บสถิติผู้เข้าใช้ผ่าน
ระบบรูดบัตรเข้า - ออก เริ่มใช้ ภาคเรียนที่ 2/48
และตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2548 ห้องสมุดจะเปิด
บริการระบบสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการจำนวน 5 เครื่อง

แสดงความคิดเห็น

 

แสดงความคิดเห็นผ่านเวบบอร์ด

 

ประเภท ห้องสมุดยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนสวีวิทยา

ห้องสมุดโรงเรียนสวีววิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 มีการจัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 1-2 มีพื้นที่ 315 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นบนบริการหนังสือตามหมวดหมู่ 000 -999 , นวนิยาย,วารสารปัจจุบัน และวารสารรวมเล่ม ชั้นล่าง บริการหนังสืออ้างอิง และห้องสมุดเสียง มีที่นั่งอ่าน 250 ที่นั่ง

บุคลากรห้องสมุด

จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด/วัน

สิ่งพิมพ์ห้องสมุด

 

 

 

ผลงานดีเด่น


 


ภาพบรรยากาศของห้องสมุดสวีวิทยา

 

                เขียวขจีพรรณไม้

            เรียงไว้รายรอบ

             ชิดชอบชวนชม

              ลิ่วลมมุมนักอ่าน

             ผ่านพบมุมความรู้

              คุณครูพูดไม่ได

             ทันสมัยใช้ ไอที

               ไลบรารี่ สวีวิทย์

             มิตรแท้คือหนังสือ

                เลื่องลือพระราชทาน

              กล่าวขานบรรณารักษ์

             แจ้งประจักษ์ บุ๊คคลับ

             คณานับวารสาร

         บริการค้นคว้า

           พัฒนาเร่งสู่ฝัน             กล่าวขาน.....สวีวิทยา