หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน


 

ชื่อ-สกุล
นายสมชาย พรหมขุนทอง
วัน เดือน ปี เกิด
วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
วันบรรจุแต่งตั้ง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
อายุราชการ
๓๐ ปี
การศึกษา
: ปริญญาตรี
วิชาเอก
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สส.บ.)
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประสบการณ์

- สอนวิชาการงานอาชีพ(เกษตร ) ๑๐ ปี
- สอนวิชาการงานอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม) ๕ ปี
- สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ๑๕ ปี
-

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
ความสามารถพิเศษ
คอมพิวเตอร์ , ดนตรีสากล ,ช่างอุตสาหกรรม
ผลงาน

- ครูดีเด่น สาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับภาคใต้
- ครูดีเด่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (โล่รางวัล)ระดับจังหวัดชุมพร
- ครูดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพระดับกลุ่มโรงเรียน อ. สวี

Email
  somchai_prom@hotmail.com
website
  http://www.sawi.ac.th

 

นักเรียนสามารถสอบถามปัญหาการเรียนเชิญ คลิก....พบครูผู้สอน

 

 

 

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130