หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

 

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

 

ที่มา : thaigoodview.com


ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวัน การใช้งานระบบเครือข่ายออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกันย่อมมีทั้งผู้ที่มี ความประพฤติดีและไม่ดีซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นอยู่เสมอเครือข่ายบางแห่งจึงได้ออกกฎเกณฑ์การใช้งานภายในเครือข่าย เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายของตนยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อบังคับของเครือข่ายนั้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้ร่วมใช้บริการคนอื่น และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่เข้าไปขอใช้ บริการต่าง ๆ บนระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมิได้เป็นเพียงเครือข่ายขององค์กรที่ผู้ใช้สังกัดอยู่ หากแต่เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันนับพัน นับหมื่นเครือข่าย มีข้อมูลระหว่างเครือข่ายเป็นจำนวนมาก การส่งข่าวสารในเครือข่ายนั้นอาจทำให้ข่าวสารกระจายเดินทางไปยังเครือข่ายอื่น ๆอีกเป็นจำนวนมาก

     ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องให้ความสำคัญและตระหนักว่าปริมาณข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมาก จะต้องใช้งาน อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์จึงจะทำให้สังคมอินเทอร์เน็ตน่าใช้และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กิจกรรมบางอย่างต้องหลีกเลี่ยงไม่ควรปฏิบัติ เช่น การส่งกระจายอีเมลขยะจำนวนมากบนเครือข่าย การส่งจดหมายลูกโซ่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลเสียสำหรับผู้ใช้และไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อสังคมอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การใช้งานร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ตสงบสุข

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130