หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

 

การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

 

ที่มา : http://evainteractive.comการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมีวิธีทำ ดังนี้

1. การสืบค้นข้อมูลผ่านเครื่องมือค้นหา หรือ เชิร์จ เอนจิ้น (Search Engine)
เครื่องมือค้นหาหรือเซิร์จ เอนจิ้น (Search Engine) เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรม
ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ โดยการรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นำมาจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สามารถค้นหาและแสดงผลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การค้นหาข้อมูลด้วยเซิร์จ เอนจิ้นเพียง พิมพ์คำสำคัญ หรือคีย์เวิร์ด (Key Word) ที่ต้องการค้นหา
และกดปุ่ม Seach ประโยชน์ที่ได้รับจาก เซิร์จ เอนจิ้น คือ ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว
สามารถค้นหาแบบเชิงลึกได้ ทั้งข้อมูล รูปภาพ ข่าว MP3 และอื่น ๆ สามารถค้นหาจากเว็บไซต
์เฉพาะทางที่มีการจัดทำไว้ เช่น download.com หรือเว็บไซต์เกี่ยว ับข้อมูลและซอฟต์แวร์ เป็นต้น

2. รูปแบบในการค้นหา มี 2 รูปแบบ ดังนี้

2.1 การค้นหาในรูปแบบอินเด็กซ์ ไดเร็กทอรี (Index Directory) วิธีการค้นหาข้อมูลแบบนี้
ข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก เพราะได้รับการคัดแยกข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่และ
จัดแบ่งแยกไซต์ต่างๆออกเป็นประเภท วิธีใช้งานสามารถคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการจะดูใน
เว็บเบราว์เซอร์ได้เลยจากนั้นหน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดของหัวข้อปลีกย่อยลึกลงมา
อีกระดับหนึ่งขึ้นมาให้เลือกอีกเมื่อเข้าไปถึงประเภทย่อยที่สนใจแล้วเว็บเพจจะแสดง
รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเภทของข้อมูลนั้นๆออกมาถ้าสนใจเอกสารใดก็สามารถ
คลิกเพื่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์นั้น โดยจะแสดงผลของข้อมูลดังกล่าวออกมาทันที

2.2 การค้นหาในรูปแบบเซิร์จ เอนจิ้น (Search Engine) เป็นวิธีการค้นหาข้อมูล
ที่ได้รับความนิยมมาก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า ร้อยละ 70ใช้วิธีการค้นหาแบบนี้หลักการ
ทำงานของเซิร์จเอนจิ้นแตกต่างจากการใช้อินเด็กซ์คือเป็นการค้นหาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
มหาศาลที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตไม่มีการแสดงข้อมูลออกมาเป็นลำดับขั้น
ของความสำคัญการใช้งาน จะคล้ายกับการสืบค้นฐานข้อมูลอื่น ๆ คือ ต้องพิมพ์คำสำคัญ
(Keyword) ซึ่งเป็นการระบุถึงข้อมูลที่ต้องการค้นหา จากนั้นเซิร์จ เอนจิ้น ก็จะแสดง
ข้อมูลและไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกมา

2.3หลักการค้นหาข้อมูลของเซิร์จเอนจิ้นหลักการค้นหาข้อมูลของเซิร์จเอนจิ้นแต่ละตัว
มีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าศูนย์บริการใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบไหน
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมีกลไกในการค้นหาที่ใกล้เคียงกันแตกต่างกันที่ประสิทธิภาพของการ
เก็บข้อมูลว่าจะมีข้อมูลเก็บรวบรวมไว้อยู่ในฐานข้อมูลมากน้อยขนาดไหนและนำเอาออกมาบริการ
ให้กับผู้ใช้ได้ตรงตามต้องการหรือไม่ หลักการค้นหาข้อมูลมีดังนี้

- การค้นหาจากชื่อของตำแหน่ง URL ในเว็บไซต์ต่าง ๆ
- การค้นหาจากคำที่มีอยู่ในหัวเรื่อง
- การค้นหาจากคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด
- การค้นหาจากส่วนที่ใช้อธิบายหรือบอกลักษณะไซต์
- ค้นหาคำในหน้าเว็บเพจด้วยเบราว์เซอร์

2.4 การใช้งานกูเกิ้ล เซิร์จ (Google Search) กูเกิ้ล เซิร์จ คือ เครื่องมือให้บริการ
ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตประเภทเซิร์จ เอนจิ้น ของเว็บไซต์ Google.com
ผู้ใช้งานต่อเชื่อมเข้าสู่เว็บไซต์ www.Google.com จากนั้นพิมพ์ข้อความหรือคำสำคัญ
(Keyword)เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วกดปุ่ม Enter กูเกิ้ล เซิร์จก็จะแสดงเว็บไซต์
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญเหล่านั้นทันที ไม่เฉพาะแต่เพียงการ ค้นหาข้อมูลในรูปของ
เว็บไซต์เท่านั้น กูเกิ้ล เซิร์จยังสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นไฟล์รูปภาพ (Images)
, กลุ่มข่าว (News Groups)และสารบบเว็บ (Web Directory) ได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

 

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130