หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยที่ 5 เรื่องการติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และทำข้อสอบให้ครบทุกข้อก่อนคลิกดูผลคะแนน

1. ข้อดีในการส่งข่าวสารด้วยอินเทอร์เน็ตคือ
ก. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ข. ครอบคลุมทุกพื้นที่
ค. ไม่จำกัดเรื่องระยะทาง
ง. ไม่จำกัดเรื่องเครือข่าย

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการข้อมูลคือ
ก. เครื่องลูกข่าย
ข. เครื่องแม่ข่าย
ค. เครื่องตั้งโต๊ะ
ง. เครื่องโน๊ตบุ๊ค

3. ข้อใดเป็นหน่วยความเร็วการส่งผ่านข้อมูลของโมเด็ม
ก. Kgs
ข. Rbs
ค. Mbps
ง. Adsl

4. โปรแกรมที่ใช้ในการติดต่ออินเทอร์เน็ตคือ
ก. เบราว์เซอร์
ข. เซอร์ฟเวอร์
ค. โน๊ตเพจ
ง. เล็บท๊อป

5. เกี่ยวกับอีเมลย์ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. แนบไฟล์เสียงได้
ข. แนบไฟล์รูปภาพได้
ค. แนบไฟล์ได้ทุกประเภท
ง. แนบไฟล์ได้บางประเภท

6. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียน-อ่านอีเมลย์
ก. Outlook
ข. Notepad
ค.Mailto
ง. Gmail

7. เอกสารข้อมูลแต่ละหน้าของเว็บไซต์เรียกว่าอะไร
ก. เว็บไซต์
ข. โฮมเพจ
ค. เว็บเพจ
ง. เว็บบล็อก

8. เว็บไซต์ในข้อใดจัดเป็น “การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (E-learning)
ก. www.google.co.th
ข. www.facebook.com
ค. www.hotmail.com
ง. www.thai2learn.com

9. ข้อใดเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีในการสืบค้นข้อมูลเรื่อง“สึนามิที่เคยเกิดในประเทศไทย”
ก. ภัยธรรมชาติ
ข. อุบัติเหตุทางทะเล
ค. อุบัติเหตุทางน้ำ
ง. พยากรณ์อากาศ

10. ข้อใดถือว่าเป็นผู้ไม่มีจรรยาบรรณในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ก. นายเจมแอบถอดสายเมาส์ของเพื่อน
ข. น.ส.แดง แอบเขียนข้อความบนโต๊ะคอมฯ
ค. นายเอกดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์
ง. น.ส.บิ๋มไม่ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกใช้

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130