หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

 

ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยที่ใช้อุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง การสื่อสารเพื่อส่งข่าวสาร ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ ไปรษณีย์ วิทยุ โทรทัศน์ วารสาร หนังสือพิมพ์ ซึ่งในยุคคอมพิวเตอร์เกิดการสื่อสารข้อ มูล(Data Communication) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)การสื่อสารข้อมูล (Data communication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนของข้อมูลในลักษณะของ “0” และ “1” ระหว่างอุปกรณ์สองอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบการเชื่อมโยง ระหว่างคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเพื่อให้ระบบสามารถทำการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้นั่นเอง

องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ได้แก่

1. Source system คือ ระบบผู้ส่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งข่าวสาร
2. Destination system คือ ระบบผู้รับเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข่าวสาร
3. Transmission system คือ ระบบที่เป็นสื่อกลางเชื่อมผู้ส่งและผู้รับ

ที่มา :http://www.school.net.th

ชนิดของสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งได้เป็น

• สัญญาณแบบAnalog เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง ค่าทุกค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของระดับสัญญาณ จะมีความหมาย ถูกรบกวนทำให้แปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากค่าทุกค่าถูกนำมาใช้งานนั่นเอง ซึ่งสัญญาณแบบ Analog นี้ เป็นสัญญาณที่สื่อกลางในการสื่อสาร ส่วนมากใช้ เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์


• สัญญาณ Digital ประกอบขึ้นจากระดับสัญญาณเพียง 2 ค่า อาจเป็น on/off หรือ 0/1 หรือ มีอำนาจแม่เหล็ก/ไม่มีอำนาจแม่เหล็กมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้

ที่มา :http://www.school.net.th

 

เครื่องมือในการแปลงสัญญาณ

MODEM (Modulator – DE Modulator) คือ อุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาลอกและแปลงกลับ
CODEC (Coder – DE Coder) คือ อุปกรณ์แปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล และแปลงกลับ


 

วิธีการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มี 2 แบบ

1. การสื่อสารแบบไม่ประสานจังหวะ (Asynchronous transmission)
2. การสื่อสารแบบประสานจังหวะ (Synchronous transmission)

ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล มี 3 แบบ

1. แบบทิศทางเดียว (Simplex) เช่น วิทยุ หรือโทรทัศน์
2. แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) เช่น วิทยุสื่อสารแบบผลัดกันพูด
3. แบบสองทิศทาง (Full Duplex) เช่น ระบบโทรศัพท์

การสื่อสารข้อมูล แบบอนุกรม และ แบบขนาน (Serial & Parallel Transmission)

การสื่อสารแบบอนุกรมเป็นการส่งข้อมูลทีละบิตต่อครั้งผ่านสายสื่อสาร ในขณะที่การสื่อสารข้อมูล แบบขนานจะส่งข้อมูล เป็นชุดของบิตพร้อม ๆ กันในแต่ละครั้ง ซึ่งทำให้เร็วกว่าแบบอนุกรม แต่เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเช่นกัน เนื่องจากสายที่ใช้ต้องมีช่องสัญญาณ จำนวนมาก เช่น 8 ช่องเพื่อให้ส่งข้อมูลได้ 8 บิตพร้อมกัน

การสื่อสารข้อมูล แบบ Baseband และ แบบ Broadband

แบบBaseband ที่เวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีสัญญาณข้อมูลเพียงตัวเดียววิ่งอยู่บนสายสัญญาณการสื่อสารข้อมูล แบบBroadband ที่เวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถมีสัญญาณข้อมูลหลายสัญญาณวิ่งอยู่บนสาย

 

 

 


   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130