หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำข้อสอบให้ครบทุกข้อก่อนคลิกดูผลคะแนน

1. สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์มีกี่ชนิด ?
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด

2. สัญญาณแบบอนาลอก ข้อใดถูกต้อง ?
ก. สัญญาณวิทยุ
ข. สัญญาณโทรทัศน์
ค. เสียงในโทรศัพท์
ง. สัญญาณในคอมพิวเตอร์

3. การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องไคลเอนต์ต้องมีซอฟแวร์เพื่อติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เป็นการประมวลผลแบบใด
ก. ประมวลผลแบบรวม
ข. ประมวลผลแบบกระจาย
ค. ประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลาง
ง. ประมวลผลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์

4. การประมวลผลข้อมูลแบบกระจายมีผลดีอย่างไร
ก. ทำให้ข้อมูลมีหน่วยที่เล็กลง
ข. ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ค. ลดจำนวนข้อมูลที่ส่งผ่านในเครือข่าย
ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ

5. การเลือกใช้เครือข่ายไร้สายในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากเพราะเหตุใด
ก. ทันสมัย
ข. ติดตั้งง่าย
ค. ความเร็วสูง
ง. ค่าใช้จ่ายถูก

6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของ ฮับ
ก. เชื่อมสายสัญญาณ
ข. ปล่อยสัญญาณไร้สาย
ค. เพิ่มความแรงของสัญญาณ
ง. เพิ่มความยาวของสัญญาณ

7. ข้อใดเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบบรอดแบนด์ (Broadband) ?
ก. เป็นสัญญาณที่วิ่งได้แบบไร้สาย
ข. มี 2 สัญญาณวิ่งได้บนสายเดียวกัน
ค. มีหลายสัญญาณวิ่งอยู่บนสายได้พร้อมกัน
ง. มีสัญญาณ 1 สัญญาณวิ่งได้บนสาย

8. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่สามารถกรองข้อมูลได้คือ
ก. ฮับ
ข. สวิตซ์
ค. เราท์เตอร์
ง. มัลติเพล็กซ์เซอร์

9. การเชื่อมต่อเครือข่าย 2 เครือข่าย ภายในโรงเรียนเดียวกัน เป็นระบบเครือข่ายประเภทใด
ก. LAN
ข. MAN
ค. WAN
ง. WWW

10. ข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. การรับส่ง Email
ข. การประชุมทางไกล
ค. โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ง. การโอนเงินผ่านตู้ ATM

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130