หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน


การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. Electronic mail: จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข่าวสารโดยระบุตัวผู้รับเช่นเดียวกับจดหมาย    ผู้รับจะได้รับอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นการส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่

ที่มา : www.hotmail.com


2. Electronic Bulletin Boards: บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์    เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารรวมทั้งแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานข่าวของกลุ่มแบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : http://isap.cc.swu.ac.th


3. Electronic Teleconference, Videoconferencing: การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย    คอมพิวเตอร์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลาของผู้เข้าร่วมประชุม และนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่นใช้ในการเรียนการสอน ใช้ในตรวจรักษาโรคผ่านการประชุมทางไกล เป็นต้น

ที่มา : http://ipc3.dip.go.th


4. Electronic Data Interchange – EDI: การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา :http://community.cecid.hku.hk


5. Electronic Funds Transfer – EFT: การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา :http://www.safeharborcu.org


6. E-commerce, E-Banking, E-learning, E-government :
การดำเนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ”ต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต , การเรียนการสอนผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ,วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานของภาครัฐ

ที่มา :http://elearning.sct.ac.th/moodle/


7. Telnet (Remote Login) : การ ควบคุมระยะไกล
เป็นบริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกลผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น จะตั้งอยู่ใกล้หรือไกล ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรง ซึ่งการที่เราจะเข้าไปควบคุมได้นั้น เราจะต้องได้รับอนุญาต จากผู้ควบคุมเครื่องนั้น ๆ โดยผู้ใช้จะต้องมีชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่กำหนดไว้ให้สำหรับเข้าไปใช้งาน

 

ที่มา : http://www.mcp.ac.th


8. Ftp (File Transfer Protocol) : คือ บริการที่ใช้ในการโอนย้าย file หรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกคอมพิวเตอร์หนึ่ง สามารถโอนย้ายข้อมูล เช่น รูปภาพ , ข้อความ , บทความ , คู่มือ และโปรแกรมต่าง ๆ

9. World Wide Web : คอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต ที่ถูกเชื่อมต่อกันในแบบพิเศษที่ทำให้คอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาที่เก็บไว้ภายในของแต่ละเครื่องได้

ที่มา : http://home.messiah.edu

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130