หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน


คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชนิดของระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งตามระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้ดังนี้
1. Local Area Network: LAN
2. Metropolitan Area Network: MAN
3. Wide Area Network: WAN


1. Local Area Network : LAN
เป็นเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมโยงกันอยู่ในพื้นที่ใกล้ ๆ กัน เช่น อยู่ภายในแผนกเดียวกัน สำนักงานเดียวกัน หรือตึกเดียวกัน เป็นต้น เป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานในองค์กรต่าง ๆ มากที่สุด

ประโยชน์ของ LAN
- Sharing of peripheral devices : แบ่งกันใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์
ซีดีรอมไดร์ฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง
- Sharing of programs and data : แบ่งกันใช้งานโปรแกรม และข้อมูล
- Better communication : เป็นการติดต่อสื่อสารที่ดีกว่า
- Access to database : สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้สะดวก


ชนิดของ LAN

- Client/server LAN : เชื่อมต่อโดยมีเครื่องบริการ(Server) เป็นศูนย์กลาง และ
ทำหน้าที่ให้บริการเครื่องผู้ใช้ (Client) เครื่องผู้ใช้จะทำการประมวลผลในงานของตนเท่านั้นไม่มีหน้าที่ให้บริการกับเครื่องอื่น ๆ ในระบบ
- Peer-to-peer LAN : เครื่องทุกเครื่องในระบบเครือข่าย จะมีสถานะเท่าเทียม
กันทั้งหมด คือ เครื่องทุกเครื่องสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องผู้ใช้และเครื่องบริการในขณะใดขณะหนึ่ง
องค์ประกอบของ LAN
- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม การ์ดแลน (Network Interface Card : NIC)
- สายสัญญาณ (Cabling system)
- Network operating system
- Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Linux, UNIX
Topology of LANs “The layout or shape of LAN is called topology” : โครงสร้างของระบบเครือข่ายแบบ LAN เรียกว่า topology ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้

Star Topology

ที่มา:www. garethjmsaunders.co.uk

 

• Ring Topology

ที่มา :www.earth-ring.blogspot.com

 


Bus Topology

ที่มา :www.networkgue.blogspot.com

 


Tree Topology

ที่มา : www.deklnwlnw.blogspot.com

Media Access Control (MAC) Method : วิธีควบคุมเข้าใช้งานสื่อกลาง เป็นข้อตกลงที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลผ่านสื่อกลาง ซึ่งทุกโหนด ในเครือข่ายจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน การทำงานจะเกิดอยู่ในส่วนของแผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย(NIC) วิธีในการเข้าใช้งานสื่อกลางจะมีอยู่หลายวิธี ดังนี้
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access Collision Detect) ทุกโหนด ของเครือข่ายสามารถเห็นข้อมูลที่ไหลอยู่ในสายสื่อสารของเครือข่าย แต่จะมีโหนด ปลายทางที่ระบุไว้เท่านั้นที่จะทำการคัดลอกข้อมูลขึ้นไป ทุกโหนด ที่ต้องการส่งข้อมูลจะต้องทำการตรวจสอบสายสื่อสารว่าว่างหรือไม่ ถ้าไม่ว่างจะต้องหยุดรอและทำการสุ่มตรวจเข้าไป เรื่อย ๆ จนเมื่อสัญญาณตอบกลับว่าว่างแล้ว จึงสามารถส่งข้อมูลเข้าไปได้ แต่อาจมีบางกรณี ที่ทั้งสองโหนด ส่งสัญญาณเข้าไปพร้อมกัน ทำให้เกิดการชนกัน (Collision) ขึ้น หากเกิดการชนขึ้นทั้งสองโหนด ต้องหยุดส่งข้อมูล และรออยู่ระยะหนึ่งตามการสุ่มแล้วค่อยส่งเข้าไปใหม่ ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ จนกว่าการส่งข้อมูลจะสำเร็จ พบมากในโครงสร้างแบบบัส
Token Passing วิธีที่ใช้หลักการของ Token ซึ่งเป็นกลุ่มของบิตที่วิ่งวนไปตามโหนด ต่าง ๆ รอบเครือข่าย แต่ละโหนด จะตรวจสอบรับข่าวสารที่ส่งมาถึงตนจากใน Token และในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลก็จะตรวจสอบว่า Token ว่างอยู่หรือไม่ หากว่างอยู่ก็ทำการใส่ข้อมูลพร้อมระบุ

ปลายทางเข้าไปใน Token นั้น และปล่อยให้ Token วิ่งวนต่อไปในเครือข่าย วิธีในการเข้าใช้สื่อชนิดนี้จะพบมากในโครงสร้างแบบบัส (Token Bus) และแบบวงแหวน (Token Ring)

มาตรฐานระบบเครือข่ายแบบ LAN ชนิดต่าง ๆ

โดยปกติแล้ว ในการออกแบบการเชื่อมต่อของระบบ LAN จะต้องคำนึงถึงลักษณะโครงสร้าง (Topology) สื่อกลาง (Media) และ วิธีการเข้าใช้สื่อกลาง (MAC) ซึ่งจะมีความเหมาะสมในการนำการประกอบกันเพื่อใช้งานแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเชื่อมต่อระบบ LAN มีมาตรฐานและสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทำให้ได้มีองค์กรกำหนดมาตรฐาน
ของระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ ออกมา ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง คือ
- Ethernet/IEEE 802.3 ตัวอย่าง 10Base2, 10Base5, 10Base-T, 10Base-F
- Fast Ethernet/IEEE 802.3 (100 Mbps) ตัวอย่าง 100Base-TX, 100Base-FX
- Gigabit Ethernet/IEEE 802.3z (1000 Mbps) ตัวอย่าง 1000Base-T, 1000 Base-LX, 1000Base-SX
- Token Bus/IEEE 802.4
- Token Ring/IEEE 802.5
- FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

 

2. Metropolitan Area Network : MAN

ระบบเครือข่ายบริเวณเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบ WAN ที่เป็นระยะห่างไม่มากนัก เช่น เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงภายในเขตเมือง หรือย่านใจกลางธุรกิจ

 

ที่มา : www.network.bertuah.info


3. Wide Area Network: WAN

เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเครือข่าย LAN ตั้งแต่ 2 วงขึ้นไปต่อกันในระยะทางที่ไกลมาก เช่น ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ โดยปกติแล้วเครือข่ายแบบ WAN จะเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายสาธารณะ เช่น สายโทรศัพท์ ไมโครเวฟหรือดาวเทียม
เครือข่าย แบบ WAN อื่น ๆ
- Circuit-Switching Networks
- Packet-Switching Networks
- ISDN : Integrated Services Digital Network
- ATM : Asynchronous Transfer Mode

ที่มา : www.thaigoodview.com

 

 

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130