หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

          

หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์

1. ข้อใดให้ความหมายของซอฟแวร์ประยุกต์ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูล
ข. เป็นซอฟแวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล
ค. เป็นซอฟแวร์ที่ควบคุมระบบทั้งหมด
ง. เป็นซอฟแวร์ที่ใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้

2. ข้อใดเป็นซอฟแวร์ประยุกต์ทั้งหมด
ก. Excel , Word , PhotoShop
ข. Excess , PowerPoint , Windows
ค. Dos , Linux , Windows
ง. Windows, Unix , Linux

3. ผู้ผลิตซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะต้องคิดถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก. ใช้งานได้ง่าย
ข. ใช้ภาษาสากล
ค. ใช้งานได้ตามต้องการ
ง. สามารถพัฒนาต่อได้

4. ซอฟแวร์ประยุกต์แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

5. นักเรียนใช้โปรแกรมใดทำบัญชี
ก. Excess
ข. Excel
ค. Word
ง. Photoshop

6. งานในข้อใดต้องใช้ซอฟแวร์เฉพาะ
ก. วาดภาพ
ข. พิมพ์งาน
ค. ฝากถอนเงิน
ง. ค้นหาข้อมูล

7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ซอฟแวร์สำเร็จรูปสามารถใช้ทำงานได้ทุกอย่างตามผู้ใช้ต้องการ
ข. ซอฟแวร์เฉพาะสามารถใช้งานได้ตรงจุดประสงค์ของผู้ใช้
ค. ซอฟแวร์เกมถือเป็นซอฟแวร์สำเร็จรูปอย่างหนึ่ง
ง. ซอฟแวร์สำเร็จรูปผู้ใช้สามารถพัฒนาตัวซอฟแวร์ได้

8. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในกลุ่ม Office
ก. MS Excel
ข. MS Power Point
ค. MS Excess
ง. MS Paint

9. Internet explorer จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ค. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ง. ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร

10. ข้อใดไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
ก. ลงโปรแกรมด้วยตนเองทุกครั้ง
ข. ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
ค. ลงโปรแกรมจากแผ่นแท้เสมอ
ง. ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130