หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทหน่วยแสดงผล

จอภาพ (Monitor) ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจาก หน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก อุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ จอภาพ และเครื่องพิมพ์
จอภาพ เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณจากการ์ดแสดงผล มาแสดงเป็นภาบนจอภาพ ซึ่งเทคโนโลยีจอภาพในปัจจุบันคงจะเป็น จอภาพแบบ Trinitron และ Flat Screen (จอแบน) ไม่ว่าจะเป็น CRT (Monitor ทั่วไป) หรือ LCD (จอที่มีลักษณะ แบนเรียบทั้งตัวเครื่อง)จอแบนจะมีประสิทธิภาพ ในการแสดงผลมากกว่าจอปกติ เพราะสามารถลดแสงสะท้อนได้ดีกว่าทำให้ไม่เกิดอาการเมื่อยล้า และปวดตา เมื่อต้องทำงานนาน ๆ แต่ราคาของจอแบนยังมีราคาสูงกว่า จอปกติพอสมควร ทำให้ยังไม่เป็น ที่นิยมมากนัก แต่ในอนาคตอันใกล้จอแบนคงจะมีราคาที่ถูกลง และเป็นมาตรฐานของจอภาพคอมพิวเตอร์ในอนาคต

ที่มา : thaigoodview.com

จอแบบ CRT นั้นย่อมาจาก Cathode Ray Tube ซึ่งการทำงานของจอประเภทนี้จะทำงานโดย อาศัยหลอดภาพ ที่สร้างภาพโดยการยิงลำแสงอิเล็กตรอนไปยังที่ผิวหน้าจอ ที่มีสารพวกสารประกอบของฟอสฟอรัส ฉาบอยู่ที่ผิว ซึ่งจะเกิดภาพขึ้นมาเมื่อสารเหล่านี้เกิดการเรืองแสงขึ้นมา เมื่อมีอิเล็กตรอนมากระทบ ซึ่งในส่วนของจอแบบ Shadow Mask นั้น จะมีการนำโลหะที่มีรูเล็กๆ มาใช้ในการกำหนดให้แสงอิเล็กตรอนนั้นยิงมาได้ถูกต้อง และแม่นยำ ซึ่งระยะห่างระหว่างรูนี้เราเรียกกันว่า Dot Pitch ซึ่งจะมีสารประกอบของฟอสฟอรัสวางเรียงกันอยู่เป็น 3 จุด 3 มุม โดยแต่ละจุดจะเป็นสีของแม่สีนั้นก็คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งแต่ละจุดนี้เราเรียกว่า Triad ในส่วนของจอแบบ Trinitron นั้นจะมีการทำงานที่เหมือนกันแต่ต่างกันที่ ไม่ได้ใช้โลหะเป็นรูแต่จะใช้ โลหะที่เป็นเส้นเล็กๆ ขึงพาดไปตาม แนวตั้ง เพื่อที่จะให้อิเล็กตรอนนั้นตกกระทบกับผิวจอที่มีสารประกอบของฟอสฟอรัสได้มากขึ้น สำหรับจอ Trinitron ในปัจจุบันนี่ได้มีการพัฒนาให้มีความแบนราบมากขึ้นซึ่งจอแบบนี้จะเรียกกันว่า FD Trinitron (Flat Display Trinitron) ซึ่งมีมากมายในปัจจุบันและจะเข้ามาแทนที่จะแบบเดิม ๆ อีกทั้งราคายังถูกลง

ที่มา : thaigoodview.com

จอแบบ LCD การทำงานสามารถที่จะช่วยในการลดอัตราเสี่ยงที่สายตาเราจะรับรังสี
ที่แผ่ออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพราะจอแบบ LCD นั้นในหลักการในการใช้ความร้อนของขดลวดในการทำให้ผลึกเหลวแสดงภาพออกมา จึงทำให้จอ LCD นี้สามารถที่จะถนอมสายตาได้ อีกทั้งแสงสว่างที่ได้ จะไม่สั่นไหวเหมือนจอแบบที่ใช้หลอดภาพ เพราะจอแบบ LCD นั้นไม่จำเป็นต้องทำการยิงแสง อิเล็กตรอน เหมือนจอแบบหลอดภาพ นั้นก็เป็นข้อดีของจอแบบ LCD และข้อดีอีกอย่าง คือขนาดที่เบาและบางทำให้มีเนื้อที่บนโต๊ะทำงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าทำให้สามารถประหยัดไฟฟ้าไปได้มาก ส่วนของข้อเสียนั้นก็คือ ราคาจะสูงกว่าจอแบบอื่น ๆ

เครื่องพิมพ์ (Printer) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์ มีหลายแบบ ได้แก่ เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot Matrix) เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจท (Ink Jet) หรือเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ (Laser Printer)


ที่มา : www.comforu.com

เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot Matrix Printer) หรือ ดอตเมทริกซ์ คือเครื่องพิมพ์ที่อาศัยการใช้หัวเข็มไปกระแทกกระดาษ โดยผ่านผ้าหมึกทำให้เป็นจุดขึ้น ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์ เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดต่ำ ราคาหมึกถูก ราคาเครื่องปานกลาง แต่พิมพ์ได้ช้า และมีเสียงดัง ปัจจุบันเห็นจะมีแต่ประโยชน์ด้านการทำกระดาษไขสำหรับ
งานโรเนียวเอกสาร และพิมพ์โดยซ้อนกระดาษ Carbon ได้เท่านั้น คุณลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์แบบนี้ คือ
- สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษที่มีหลายสำเนาหลายชุดได้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หลายครั้งซึ่งเครื่องพิมพ์แบบอื่น
  ไม่สามารถทำได้
- มีความทนทานในการใช้งานสูง
- สามารถพิมพ์กับกระดาษต่อเนื่องได้

ที่มา : www. printerfavor.com

เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น (Inkjet Printer) คือเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีพ่นน้ำหมึกลงไป
บนกระดาษ โดยหมึกจะถูกฉีดออกจาก รูขนาดเล็กบนหัวพิมพ์ ซึ่งหมึกที่ใช้จะเป็นแม่สี 3 สี คือ แดง เหลือง และน้ำเงิน บางเครื่องจะใช้ 2 กล่อง คือ น้ำหมึกสีดำกับตัวแม่สี แต่จะมีความละเอียดน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์นิดหน่อย ราคาเครื่องถูก แต่หมึกราคาแพง และพิมพ์ช้ากว่าเครื่องเลเซอร์ จะเหมาะสำหรับงาน สีอาร์ตเวิร์ค สิ่งพิมพ์ และถ่ายสติ๊กเกอร์ คุณลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์แบบนี้ คือ
- สามารถพิมพ์ภาพสีได้ โดยมีตลับหมึกสีแยกอิสระ สามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้
- คุณภาพการพิมพ์คมชัดกว่าแบบใช้หัวเข็ม ให้ความละเอียดสูง เหมาะสำหรับงานด้านกราฟิกและงานด้านการนำเสนอ   (Presentation)
- สามารถพิมพ์งาน บนผิววัสดุอื่น ๆ นอกจากบนกระดาษ ได้ เช่น แผ่นใส, สติกเกอร์

ที่มา :www. scientiaweb.com

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) ทำงานโดยการยิงลำแสงเลเซอร์ เพื่อจัดเรียงผงหมึกให้เกิดเป็นภาพที่ต้องการ จากนั้นก็ใช้แรงดันและความร้อนผลักให้มึกจับตัวติดกับเนื้อกระดาษ ผลลัพธ์จะมีความละเอียดมากที่สุด และมีความเร็วสูงที่สุดในบรรดาเครื่องพิมพ์ทั้งหมด เครื่องพิมพ์เลเซอร์มี 2 แบบ คือ ขาว/ดำ และสี ซึ่งแบบขาว/ดำ จะมีราคาอยู่ที่หมื่นกว่าบาท นิยมใช้ในงานพิมพ์เอกสารในสำนักงาน ส่วนแบบสีจะมีราคาอยู่ที่แสนกว่าบาท ซึ่งเหมาะกับงานกราฟิกชั้นสูง

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130