หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำข้อสอบให้ครบทุกข้อก่อนคลิกดูผลคะแนน

1. ซีพียู เปรียบเสมือนอวัยวะส่วนใดของคน
ก. หัว
ข. หัวใจ
ค. สมอง
ง. ร่างกาย

2. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของหน่วยประมวลผลกลาง
ก. เก็บข้อมูลทั้งหมด
ข. คำนวณผลลัพท์ทางคณิตศาสตร์
ค. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลาง
ง. ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยแสดงผล

3. ตระกูลของซีพียูมีอยู่ด้วยกัน......บริษัท
ก. 2 บริษัท
ข. 3 บริษัท
ค. 4 บริษัท
ง. 5 บริษัท

4. ข้อใดคือบริษัทที่ผลิต หน่วยประมวลผลกลาง
ก. อินเทล
ข. ไซริค
ค. เซอรีลอน
ง. แพนเทียม

5. ข้อใดเป็นหน่วยประมวลผลกลางประสิทธิภาพสูงที่สุดในกลุ่ม
ก. Pentium MMX
ข. Pentium II
ค. Pentium III
ง. Pentium IV

6. ข้อใดจะต้องสัมพันธ์กันกับหน่วยประมวลผลกลางโดยตรง
ก. ฮาร์ดดิสก์
ข. เมนบอร์ด
ค. แรม
ง. รอม

7. ข้อใดมีเหตุผลมากที่สุดในเลือกหน่วยประมวลผลกลาง
ก. ราคา
ข.รุ่นใหม่
ค. ความเร็ว
ง. อายุยืนนาน

8. ข้อใดคือเหตุผลในการเลือกหน่วยประมวลผลกลาง AMD เมื่อเปรียบเทียบกับ Pentium ในขนาดเดียวกัน
ก. ราคาถูกกว่า
ข. ความร้อนต่ำกว่า
ค. รับประกันนานกว่า
ง. ความเร็วสูงกว่า

9. เพราะเหตุใดซีพียูของอินเทล จึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากกว่าซีพียูอื่น
ก. ผลิตจากต่างประเทศ
ข. มีการพัฒนาต่อเนื่องยาวนาน
ค. มีรุ่นให้เลือกมาก
ง. สามารถอัปเดทรุ่นได้

10. ซีพียู ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากอินเทล(Intel) คือ
ก. ไซริกซ์
ข. เอเซอร์
ค. คอมแพค
ง. เอ เอ็ม ดี

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130