หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำข้อสอบให้ครบทุกข้อก่อนคลิกดูผลคะแนน

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำแนกได้กี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
2. อุปกรณ์รับเข้าหลักคืออะไร ?
ก. เมาส์
ข. บาร์โค๊ด
ค. สแกนเนอร์
ง. คีย์บอร์ด
3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทเดียวกัน ?
ก. ซีพียู , แรม
ข. คีย์บอร์ด ,ฮาร์ดดิสก์
ค. จอภาพ ,ปริ้นเตอร์
ง. ซีดีรอม , ลำโพง
4. อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดถือเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์คืออะไร ?
ก. แรม
ข. ซีพียู
ค. ฮาร์ดดิสก์
ง. เมนบอร์ด
5. “เก็บข้อมูลได้มากแต่ไม่สะดวกในการนำไปใช้ที่อื่น” ข้อความข้างต้นหมายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด ?
ก. แผ่นซีดี
ข. แผ่นดีวีดี
ค. เฟลชไดร์ฟ
ง. ฮาร์ดดิสก์
6. ฮาร์ดดิสก์(Harddisk) เป็นหน่วยความจำประเภทใด ?
ก. หน่วยความจำหลัก
ข. หน่วยความจำสำรอง
ค. หน่วยความจำเสมือน
ง. หน่วยความจำชั่วคราว
7. เพราะเหตุใด ซีพียู อินเทล จึงเป็นที่นิยมมากกว่ายี่ห้ออื่น ?
ก. พัฒนามานาน
ข. ราคาถูก
ค. มีความเร็วสูง
ง. มีความทนทานสูง
8. ปริ้นเตอร์ประเภทใดมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ดีด ?
ก. ปริ้นเตอร์เลเซอร์
ข. ปริ้นเตอร์ดอทเม็ตทริก
ค. ปริ้นเตอร์อิงค์แจ็ท
ง. ปริ้นเตอร์ขาว-ดำ
9. เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้อใดถูกต้อง ?
ก. ไม่ขีดเขียนเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. ตั้งโปรแกรมพักหน้าจอเสมอ
ค. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพง
ง. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ชม.
10. “จอภาพชนิด LCD ช่วยลดภาวะโลกร้อน” ตามเหตุผลใด ?
ก. ราคาถูก
ข. สวยงาม
ค. น้ำหนักเบา
ง. ประหยัดไฟ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130