หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกทักษะเรื่องอุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำข้อสอบให้ครบทุกข้อก่อนคลิกดูผลคะแนน

1. อุปกรณ์แสดงผลหลักของคอมพิวเตอร์ได้แก่
ก. ซีดีรอม
ข. ลำโพง
ค. จอภาพ
ง. ปริ้นเตอร์

2. หน่วยแสดงผลทำงานต่อจากหน่วยใด
ก. หน่วยรับเข้าข้อมูล
ข. หน่วยประมวลกลาง
ค. หน่วยความจำ
ง. หน่วยบันทึกข้อมูล

3. จอภาพแบบใดมีหลักการทำงานแบบใช้หลอดภาพ
ก. จอแบน
ข. จอ LCD
ค. จอกระจก
ง. จอ CRT

4. ปริ้นเตอร์แบบใดสร้างภาพโดยการพ่นน้ำหมึก
ก. แบบจุด
ข. แบบอิ้งแจ็ต
ค. แบบเลเซอร์
ง. แบบเติมหมึก

5. ข้อใดเป็นหน่วยแสดงผลทั้งหมด
ก. ลำโพง , จอภาพ , ฮาร์ดดิสก์
ข. จอภาพ , ปริ้นเตอร์ , ลำโพง
ค. แรม , ลำโพง , ซีพียู
ง. ปริ้นเตอร์ , คีย์บอร์ด , เมาส์

6. ในปัจจุบันเครื่องปริ้นเตอร์มีกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด

7. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่ทั้งหน่วยแสดงผลและหน่วยรับเข้า
ก. เครื่องสแกนเนอร์
ข. เมาส์
ค. คีย์บอร์ด
ง. จอภาพแบบสัมผัส

8. งานในข้อใดต้องใช้ปริ้นเตอร์คุณภาพสูงสุด
ก. รายงาน
ข. รูปภาพ
ค. แบบแปลน
ง. แผนที่

9. ข้อใดเป็นข้อดีของจอภาพแบบ LCD เพื่อลดโลกร้อน
ก. ประหยัดไฟฟ้า
ข. น้ำหนักเบา
ค. ไม่กินพื้นที่ตั้ง
ง. ถนอมสายตา

10. การตั้งโปรแกรม พักหน้าจอ มีผลอย่างไรต่อจอภาพ
ก. โชว์ภาพที่ต้องการได้อย่างสวยงาม
ข. ไม่ต้องเปิด-ปิดเครื่องบ่อย ๆ
ค. ยืดอายุการทำงานของจอภาพ
ง. ทำให้ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยลง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130