หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูล
แบบฝึกทักษะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
ใบงานเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
อุปกรณ์ประเภทหน่วยแสดงผล
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยแสดงผล
ใบงานเรื่องหน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
แบบฝึกทักษะเรื่องหน่วยความจำ
ใบงานเรื่องหน่วยความจำ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ซอฟแวร์ระบบ
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ประยุกต์
แบบฝึกทักษะเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
ใบงานเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องการประมวงผลข้อมูลฯ
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องช่องทางการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
ใบงานเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายฯ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
และการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
แบบฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารฯ
ใบงานเรื่องการติดต่อสื่อสารฯ
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำข้อสอบให้ครบทุกข้อก่อนคลิกดูผลคะแนน

1. ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ข. การติดตามข่าวสารได้ทันเหตุการณ์
ค. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้จัดการข้อมูล
ง. การใช้เครื่องจักรกลแทนการทำงานด้วยมือ

2. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของเทคโนโลยี
ก. การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้น
ข. ทำให้สิ่งแวดล้อมมีสภาพดีขึ้น
ค. ทำให้มีการผลิตสินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น
ง. ทำให้มีการสร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. การอ่านรหัสแท่งเพื่อยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดโรงเรียน จัดเป็นขั้นตอนใด
ก. การแสดงผล
ข. การทำสำเนา
ค. การประมวลผล
ง. การเก็บข้อมูล

4. ข้อใดเป็นลำดับขั้นตอนการทำสารสนเทศ 1. ข้อมูล 2. สารสนเทศ 3.การประมวลผล
ก. 1 - 3 – 2
ข. 3 - 2 – 1
ค. 2 - 3 – 1
ง. 1 - 2 – 3

5. ข้อใดจัดเป็นข้อมูล
ก. ป้ายราคาของเล่น
ข. การคำนวณเงินรายรับ-รายจ่าย
ค. จำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อของ
ง. การคิดกำไรที่ได้จากการขายของ

6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
ก. ถูกต้อง
ข. รวดเร็ว
ค. แปลกใหม่
ง.เชื่อถือได้

7. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูล
ก. การเก็บข้อมูลในแผ่นซีดี
ข. การใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ
ค. การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง
ง. การแยกแยะข้อมูลเป็นกลุ่ม

8. ข้อใดไม่เป็นการประมวลผลข้อมูล
ก. การสรุปผล
ข. การแจกแจง
ค. การสัมภาษณ์
ง. การเปรียบเทียบ

9. โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านการสื่อสาร
ค. ด้านวงการบันเทิง
ง. ด้านธุรกิจพาณิชย์

10. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด
ก. ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม
ข. ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ค. ทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
ง. ทำให้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้น

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

   
ครูสมชาย พรหมขุนทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวีวิทยา อ. สวี จ.ชุมพร 86130