ผลงานทางวิชาการ

ที่
เรื่อง
ผู้จัดทำ
วันที่เผยแพร่
1
การพัฒนาชุดการเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
  นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น
1 ส.ค. 2559
2
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นการใช้
ผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  นางพรรณี พรหมเจริญ
13 พ.ค. 2560
3
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ม.1   นางมณีวรรณ วงค์ลาศ

29 มิ.ย. 2561